Reglur um skólahverfi o.fl.

Gildissvið
Reglur þessar gilda um umsókn og innritun í grunnskóla Hafnarfjarðar en öllum börnum, að
jafnaði á aldrinum 6–16 ára, er skylt að sækja grunnskóla í allt að 10 ár samkvæmt lögum um
grunnskóla nr. 91/2008 með síðari breytingum. Samkvæmt sömu lögum er sveitarfélögum skylt
að sjá til þess að skólaskyld börn sem eiga lögheimili í sveitarfélaginu, og börn sem hefur verið
ráðstafað í fóstur til fósturforeldra, sem eiga lögheimili í sveitarfélaginu, njóti skólavistar eftir því
sem nánar segir í grunnskólalögum. Foreldri er hér notað yfir þá sem fara með forsjá barns
samkvæmt barnalögum.
Það er foreldra að innrita börn í grunnskóla þegar þau hafa aldur til. Vanræksla á skráningu
grunnskólavistar í grunnskóla fyrir barn með lögheimili í Hafnarfirði er barnaverndarmál og
tilkynningaskylt. Það gildir sömuleiðis ef nemendur sækja ekki skóla án lögmætra forfalla þrátt
fyrir að vera með skólavist.
Foreldrum ber að tilkynna skóla um lögheimilisbreytingu innan mánaðar eftir að lögheimilisskipti
verða og ef nemandi færist ekki í nýjan skóla samhliða því þarf að sækja um fyrir næsta skólaár
vilji hann halda á fram í sama skóla. Um meðferð umsókna fer skv. 3. gr. þessara reglna.

1. gr. Skólahverfi
Hafnarfjörður er eitt skólaumdæmi sem af skipulagsástæðum er skipt upp í nokkra hluta. Í
Hafnarfirði eru átta grunnskólar reknir af Hafnarfjarðarkaupstað og er bænum skipt upp í átta
skólahverfi. Hver nemendi hefur sjálfkrafa aðgang að einum skóla eftir lögheimili sínu í
skólahverfi sem búseta tengist:
Skólahverfin markast af eftirfarandi:
· Áslandsskóli: Svæðið Áslandshverfi austan Ásbrautar og í norðri að Kaldárselsvegi.
· Hraunvallaskóli: Svæði á Völlunum frá Reykjanesbraut inn að Hvannavöllum.
· Hvaleyrarskóli: Svæði sem markast af Hvaleyrarbraut, Ásbraut og Reykjanesbraut inn að
álveri.
· Lækjarskóli: hverfi sem markast af svæðinu innan Reykjavíkurvegar, Fjarðargötu,
Lækjargötu og Reykjanesbrautar.
· Setbergsskóli: Svæði austan og norðan Reykjanesbrautar og að Kaldárselsvegi.
· Skarðshlíðarskóli: Svæði á Völlunum innan/austan Hvannavalla, gatan Hafravellir, öll
Skarðshlíð og Hamranes. Ath! Tímabundin regla. Á meðan Skarðshlíðarskóla er ekki
grunnskóli upp í 10. bekk hafa nemendur í því skólahverfi skólavist í Hraunvallskóla í
viðkomandi árgöngum.
· Víðistaðaskóli: Svæði sunnan Álftanesvegar og vestan Reykjavíkurvegar að Fjarðargötu
og í vestri að bæjarmörkum Garðabæjar.
· Öldutúnsskóli: Svæði innan Ásbrautar, Strandgötu, Lækjargötu og Reykjanesbrautar.

2. gr. Umsókn í grunnskóla Hafnarfjarðar
Umsókn um grunnskóla Hafnarfjarðar fer fram í gegnum Mínar síður á vef Hafnarfjarðar. Þeir
sem ekki geta sótt um rafrænt er bent á þjónustuver bæjarins, Strandgötu 6, með aðstoð.

3. gr. Val um grunnskóla og meðferð umsókna
3.1. Nemendur með lögheimili í tilteknu skólahverfi eiga afdráttarlausan rétt á skólavist í
hverfisskóla og því forgang, ef skóli þarf að takmarka nemendafjölda. Aðeins er gert ráð fyrir
að nemendi sé í einum grunnskóla þrátt fyrir sameiginlegt forræði fráskildra foreldra.
3.2 Foreldrar/forráðamenn geta óskað eftir því að nemandi stundi nám í öðrum grunnskóla
innan sveitarfélagsins en búseta gerir ráð fyrir. Skal um það sótt til skólastjóra viðkomandi
skóla fyrir 1. febrúar ár hvert og skulu skólastjórar leitast við að koma til móts við þær óskir.
Þegar skólastjórar innrita fleiri nemendur í árgang en tilheyra skólasvæðinu, skulu þeir taka
mið af húsnæði og fjárhagsáætlun skólans þegar þeir samþykkja skólavist nemenda. Ákvörðun
skólastjóra um skólavist nemenda er stjórnsýsluákvörðun og skal ágreiningi um afgreiðslu
vísað til fræðsluráðs Hafnarfjarðar.
3.3 Við meðferð umsókna skal farið að ákvæðum laga um grunnskóla nr. 91/2008 og
stjórnsýslulögum nr. 37/1993. Sé ákvörðun tekin um synjun umsóknar, að loknu mati á
athugasemdum frá foreldrum, skal skólastjóri tilkynna það í bréfi til foreldra. Ákvörðun skal
vera rökstudd og foreldrar upplýstir um kærurétt skv. 47. gr. grunnskólalaga. Afgreiðsla
umsókna skal að jafnaði vera lokið innan mánaðar frá því að umsókn berst til skóla. Ef
fyrirsjáanlegt er að afgreiðsla umsóknar muni tefjast upplýsir skólastjóri foreldra um ástæður
tafanna og hvenær afgreiðslu er að vænta.
3.5 Allir nemendur sem hafa skólavist í sama skóla, óháð lögheimili, eiga jafnan rétt á þjónustu
innan skóla út frá þeim fjármunum sem skóli hefur til ráðstöfunar.
3.6 Flytjist nemendur milli skólahverfa innan Hafnarfjarðar með lögheimili hafa þeir áfram
sjálfkrafa skólavistarrétt í þeim skóla sem þeir eru skráðir hverju sinni.

4. gr. Umsókn og innritun nemenda í 1. bekk grunnskóla
Tilkynning um hvenær hægt er að skrá nemendur í 1. bekk grunnskóla er send foreldrum í byrjun
árs. Skráning fer fram í Mínum síðum á vef Hafnarfjarðar og ef sótt er um hverfisskóla nemanda
berst staðfesting um skráningu í skólann strax. Umsókn um nám í 1. bekk skal gerast fyrir 1.
febrúar það ár sem nemandi skal hefja grunnskólanám að hausti.
Ef sótt er um annan skóla en hverfisskóla er umsókn afgreidd þegar fyrir liggur fjöldi nemenda
sem hefur lögheimili í viðkomandi skólahverfi og hefur valið skólann. Um meðferð umsókna fer
skv. 3. gr. þessara reglna.
Hægt er að sækja um seinkun eða flýtingu á námi í grunnskóla. Um það gilda sérstakar reglur.

5. gr. Sjálfstætt starfandi grunnskólar í Hafnarfirði
Hafnarfjarðarbær getur gert samkomulag við sjálfseignarstofnanir/fyrirtæki um rekstur
grunnskóla að uppfylltum skilyrðum í samræmi við lög um grunnskóla nr. 91/2008 og annað
regluverk sem tengist þeim. Við sjálfstætt rekna skóla sem starfa í umboði Hafnarfjarðarbæjar
skal gerður sérstakur samningur þar sem nánari skilmálar rekstur grunnskóla og framkvæmd
skólastarfsins eru skilgreind. Árið 2018 eru tveir grunnskólar sem uppfylla þessi skilyrði, þ.e.
Barnaskóli Hjallastefnunnar í Hafnarfirði og Nú framsýn.
Hafnarfjarðarbær rétt til að skilgreina hámarksfjölda nemenda sem hann samþykkir í einstaka
sjálfstætt starfandi grunnskóla í samræmi við samning við viðkomandi skóla. Samþykki
viðkomandi skóli inngöngu nemanda frá Hafnarfirði þurfa foreldrar að sækja sömuleiðis um þá
skólavist á Mínum síðum á vef Hafnarfjarðar og fá skólavistina staðfesta/samþykkta sem
forsendu greiðslu skólagjalda af hálfu bæjarins í skóla utan sveitarfélagsins.
Nemendur sem velja sjálfstætt starfrækta grunnskóla þurfa alltaf að greiða skóla-/dvalargjöld í
samræmi við ákvarðanir viðkomandi skóla og samninga við bæjaryfirvöld óháð greiðslu
bæjaryfirvalda til skólanna.

6. gr. Umsókn í sérdeildir við grunnskóla Hafnarfjarðar
Hafnarfjarðarbær hefur möguleika á að starfrækja sérdeildir eins og hann telur þörf fyrir á
hverjum tíma. Nemendur með lögheimili í Hafnarfirði hafa möguleika að sækja sérdeildir uppfylli
þeir skilyrði og pláss eru til staðar. Sérdeildir eru, óháð búsetu í bænum, skólaúrræði fyrir
nemendur með mjög sérhæfðar nám- og þroskatengdar þarfir. Sérhver sérdeild skal tengjast
einum grunnskóla sem annast allan rekstur hans og faglegt starf. Sérstakar innritunarreglur gilda
um sérdeildirnar sem kveður nánar á um skipulag og starfshætti þeirra.
Í sérstökum tilvikum er skrifstofu fræðslu- og frístundaþjónustu Hafnarfjarðar mögulegt, í sem
mestu samráði við foreldra og barnavernd bæjarins, að vista nemendur tímabundið í úrræði sem
tengjast sérdeildum. Það er í undirtekningartilvikum til að fást við flókinn vanda þegar nemandi
er ekki hæfur til þátttöku í daglegu skólastarfi grunnskóla sökum alvarlegra brota á skólareglum
og vegna áhættu- og/eða ofbeldishegðunar. Það er gert á þeirri forsendu að fræðsluyfirvöldum
bæjarins sé skylt að tryggja öllum nemendum skólavist á hverjum tíma og að hafa skólaúrræði
við hæfi fyrir alla nemendur.

7. gr. Umsókn í grunnskóla (sérdeildir meðtaldar) og sérskóla utan Hafnarfjarðar
Nemendur með lögheimili í Hafnarfirði hafa möguleika að sækja um (sér)skóla utan Hafnarfjarðar
ef þeir uppfylla skilyrði sem viðkomandi skóli gerir, sérskóli (t.d. Klettaskóli) eða sérdeild í
grunnskóla (t.d. deild fyrir heyrnarskerta í Hlíðarskóla) eða almennan grunnskóla, hvort sem
hann er rekinn af öðrum sveitarfélögum eða er sjálfstætt starfræktur grunnskóli. Samþykki
viðkomandi skóli inngöngu nemanda frá Hafnarfirði þurfa foreldrar að sækja sömuleiðis um þá
skólavist á Mínum síðum á vef Hafnarfjarðar og fá skólavistina staðfesta/samþykkta sem
forsendu greiðslu skólagjalda af hálfu bæjarins í skóla utan sveitarfélagsins.

8. gr. Flutningur milli grunnskóla Hafnarfjarðar
Vilji foreldrar að barn fara í annan grunnskóla innan bæjarins sækja þeir um flutning á milli skóla
á Mínum síðum á vef Hafnarfjarðar. Skóli sem sótt er um samþykkir eða synjar umsókn til
samræmis við 3. gr. þessara reglna.

9. gr. Nemendur með lögheimili í öðrum sveitarfélögum
Óski foreldrar grunnskólanemanda með lögheimili utan Hafnarfjarðar eftir að hann sæki
grunnskóla í Hafnarfirði er farið með beiðnina í samræmi við viðmiðunarreglur Sambands
íslenskra sveitarfélaga á hverjum tíma þar um. Óskin um skólavist skal berast viðkomandi skóla í
tölvupósti ef ekki tekst að skrá slíkt á Mínum síðum á vef bæjarins.

10. gr. Fjármál
Skólar fá fjármagn til kennslu nemenda sinna með úthlutunum í apríl á ári hverju, bæði til
almennrar kennslu og kennslu nemenda með sérþarfir. Er gert ráð fyrir að þá liggi að mestu fyrir
með nemendafjölda í hverjum skóla á komandi skólaári. Úthlutanir til skóla gilda í eitt skólaár.
Komi nemendur eða færist nemandi milli skóla innan skólaársins fylgir honum ekki fjármagn milli
skóla eða nýjar fjárúthlutanir nema í undantekningartilvikum, þ.e þarfnast mjög sértæks
stuðnings.

11. gr. Skólaakstur/strætófargjald
Grunnskólanemendur með lögheimili í Hafnarfirði sem eiga aðeins rétt á skólaakstri/
strætófargjaldi ef nemandi hefur fengið skólavist í sérskóla eða sérdeild utan bæjarins eða
sérdeild innan sveitarfélagsins ef sérdeild er „utan skólahverfis“ nemanda eða fjær en 1,2 km frá
heimili nemanda búi hann í öðru skólahverfi en sérdeildin sem skólanum tilheyrir. Aðrir
nemendur hafa ekki rétt á skólaakstri, hvort sem þeir eru í skóla í „sínu skólahverfi“, hafa valið
aðra grunnskóla bæjarins, grunnskóla í öðrum sveitarfélögum eða sjálfstætt rekna grunnskóla.
Sérstakar reglur gilda um skólaakstur fatlaðra.

12. gr. Upplýsingagjöf fræðslu- og frístundaþjónustu Hafnarfjarðar
Í kynningarefni og á vef Hafnarfjarðar skal koma skýrt fram að foreldrar nemenda hafi val um
grunnskóla með þeim fyrirvörum sem um getur í 3. gr. og vakin athygli á því að unnt sé að velja
sjálfstætt starfandi grunnskóla sömuleiðis (sjá 5. og 6. gr.).
Reglur þessar taka gildi eftir staðfestingu þeirra í fræðsluráði Hafnarfjarðar og bæjarstjórn
Hafnarfjarðar.
Reglurnar voru samþykktar í fræðsluráði Hafnarfjarðar þann 16. janúar 2019 og í bæjarstjórn
Hafnarfjarðar 23. janúar 2019.


Lækjarskóli | Sólvangsvegi 4, 220 Hafnarfjörður
Sími: 555-0585 | Netfang: skoli@laekjarskoli.is