Sérkennsla

Markmið allrar kennslu í skólanum eru í stórum dráttum:

  • Að styrkja jákvæða sjálfsmynd nemandans og sjálfstæði.
  • Að efla hæfni nemandans til félagslegra samskipta.
  • Að auka færni nemandans bæði í bóklegum og verklegum greinum.

Ef nemandi fylgir ekki jafnöldrum í almennri kennslu kemur sérkennsla til skjalanna. Þar er reynt að mæta þörfum nemenda með því að:

  • Styðja nemendur í að halda í við jafnaldra í námsefni árgangsins
  • Aðlaga námsefni og kröfur að hverjum og einum nemanda.

Kennslan fer ýmist fram inni í bekk þar sem því verður við komið eða nemanda er kennt einstaklingslega eða í litlum hópi utan bekkjar.
Alltaf er reynt að sjá til þess að sérkennslan sé í sem bestum tengslum við bekkjarkennsluna þannig að heildarnám nemandans raskist sem minnst.
Gerðar eru námsáætlanir fyrir nemanda eða nemendahópa þar sem koma fram upplýsingar um markmið, leiðir og hvernig og hvenær meta skuli árangur.
Til að tryggja sem best hag nemenda er leitað eftir aðstoð sérfræðinga innan og utan skólans t.d. varðandi greiningar og/eða kennslu ef þurfa þykir.
Góð samvinna heimilis og skóla er nauðsynleg ef sérkennslan á að koma að tilætluðum notum.


Lækjarskóli | Sólvangsvegi 4, 220 Hafnarfjörður
Sími: 555-0585 | Netfang: skoli@laekjarskoli.is